bg-slide-front-10
bg-slide-front-11
bg-slide-front-2
bg-slide-front-3
bg-slide-front-4
bg-slide-front-5
bg-slide-front-6
bg-slide-front-7
bg-slide-front-8
bg-slide-front-9

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Priser/mængder

a. Priserne gælder pr. m³ ekskl. moms, samt de på leveringsdagen gældende miljøafgifter, frit leveret på leveringsadressen inden for de angivne fabrikkers normale markedsområde.

b. Priserne i prislisten er baseret på levering af hele læs inden for de i prislisten anførte ekspeditions- og leveringstider. For levering uden for de nævnte tider samt for levering af mængder, der er mindre end de i prislisten specificerede, beregnes tillæg.

c. Følgesedlens mængdeangivelse for færdigblandet beton repræsenterer det rumfang, som betonen fylder med det tilstræbte luftindhold.

d. Vente- og aflæsningstid, der overstiger den i prislisten anførte maksimale vente- og aflæsningstid, vil blive faktureret efter gældende prisliste.

e. BG Beton A/S fakturerer alle leverancer efter den på leveringsdagen gældende prisliste.


2. Betaling

Er intet andet aftalt, er beløbet for varen forfaldent til betaling ved levering. Ved salg på kredit aftales betalingsbetingelserne inden levering. Ved ikke rettidig betaling tilskrives renter og rykkergebyr.


3. Levering

a. Leverancen leveres og aflæsses på brugsstedet eller så nær dette, som kørselsforholdende tillader. Køber er ansvarlig for, at den anviste byggepladsvej er efter gældende normer for transport med tunge køretøjer. Vær opmærksom på hvor betonbil eller pumpe kan holde, så der ikke sker ødelæggelser. Det kan være nødvendigt med køreplader.
Såfremt køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader for købers regning. Dette gælder for levering ind over fortov, fliser, indkørsel eller betonrør. Endvidere gælder det samme for anvist levering gennem vinduer, døre eller gennem have. Hvis en vej skal afspærres pga levering af beton, er det køber, der sørger for ansøgning om tilladelse til afspærringen.

b. Leveringstidspunkt er, når leverancen er ankommet til leveringsadressen.

c. Levering anses for sket, når køber er kommet i besiddelse af leverancen.


4. Ændringer

a. Såfremt leveringstidspunktet for en leverance/delleverance ønskes ændret af køber med frigørende virkning, skal meddelelse herom gives inden kl. 12.00 dagen før aftalt levering. For leverance med betonpumpe skal meddelelse gives inden kl. 10.00 dagen før den aftalte levering. Sker det ikke, vil de faktiske omkostninger blive faktureret.

b. Såfremt leverancens kvantitet- såvel som kvalitet, af køber ønskes ændret, skal dette ske skriftligt og i øvrigt i henhold til købelovens bestemmelser.


5. Modtagekontrol

Inden aflæsningen skal køber kontrollere følgesedlens angivelser og under aflæsningen foretage visuel kontrol for at sikre sig, at leverancen er i overensstemmelse med bestillingen. Køber eller dennes repræsentant skal på følgesedlen kvittere dels for leverancens modtagelse, dels for at der er overensstemmelse mellem følgesedlens specifikationer og de for leverancen af køber krævede specifikationer.


6. Betonkontrol

a. BG Betons fabrikker er tilsluttet et anerkendt certificeringsorgan som medvirker til at sikre, at leverancerne er i overensstemmelse med gældende normer og forskrifter.

b. BG Betons kvalitetsstyringssystem er produktcertificeret i henhold til EN 206-1 og DS 2426, hvilket sikrer, at betonens kvalitet og kvalitetskontrol dokumenteres i henhold til gældende normer og forskrifter.

c. Enkeltresultater samt den statiske behandling af resultaterne fra den interne kvalitetskontrol er efter skriftlig aftale tilgængelig for køber.

d. Såfremt der ikke er truffet anden skriftlig aftale, er dokumentation ud over BG Betons interne kvalitetskontrol/kvalitets styring for købers regning.

e. BG Beton A/S garanterer, at leverancen på leveringstidspunkt svarer til de på følgesedlen anførte specifikationer under forudsætning af, at læsstørrelsen er større end eller lig med den, for det enkelte produktionssted gældende, mindste læsstørrelse.


7. Produktanvendelighed og efterbehandling

a. BG Beton A/S er uden ansvar, såfremt der er rekvireret en forkert og en ikke egnet leverance.

b. BG Beton A/S hæfter ikke for kvalitetsforringelse opstået på grund af for tidlig udtørring, mangelfuld kompaktering, manglende afdækning eller efterbehandling, farveforskel samt ændring af leverancens specifikationer efter levering. I vinterperioder er det nødvendigt at overdække den udlagte beton, således at
overfladen ikke frostsprænger.

c. BG Betons ansvar bortfalder, såfremt køber foranlediger tilsætning af enhver art til betonen.


8. Mangelansvar

a. Leverancen leveres med 5 års leverandøransvar for mangler i overensstemmelse med reglerne i AB92, § 10 stk. 4.

b. Hvor køber er bygherre og selv udfører arbejdet, regnes 5-års fristen fra leveringstidspunket.

c. Såfremt en bygherre kan godtgøre, at et krav vedrørende mangler kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod køber, kan kravet gøres gældende direkte mod BG Beton A/S.


9. Produktansvar

a. BG Beton A/S er ansvarlig for skader, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes en defekt ved leverancen.

b. BG Beton A/S har tegnet produktansvarsforsikring.

c. Såfremt BG Beton A/S måtte blive pålagt et produktansvar over for tredjemand,
er køber forpligtiget til at friholde BG Beton A/S for den del af et erstatningskrav, der overstiger kr. 10 mio. I tilfælde af retssag, er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, der behandler kravet mod BG Beton A/S.


10. Begrænsning af ansvar

I tilfælde af erstatningsansvar for en defekt leverance - herunder produktansvar - omfatter BG Beton A/S ansvar ikke driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.


11. Reklamation

Eventuel reklamation skal ske skriftligt og senest 1 uge efter at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet, med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.


12. Ansvarsfrihed (Force majeure)

BG Beton A/S er uden ansvar for forsinkelse, som skyldes forhold, der er omtalt i AB92, § 24. BG Beton A/S er uden ansvar for, hvis et værk får nedbrud, og dette medfører evt. støbeskel el. lign. hos køber.


13. Vejledning

BG Beton A/S yder meget gerne vejledning med hensyn til valg af beton til forskellige formål. Dog har BG Beton A/S intet ansvar for udtalelser, der hviler på en skønsmæssig vejledning.


14. Tvister

Eventuelle tvister behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.